AGROTURYSTYKA "SIEDLISKO KONDYCJA"

 

REGULAMIN POBYTU W AGROTURYSTYCE „SIEDLISKO KONDYCJA”

Kondycja 1, 16-040 Gródek

 

Gospodarze będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości.

1.                Doba pobytowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

2.                Gospodarze służą Państwu wszelką pomocą.

3.                Gospodarze udostępniają pobyt w domu oraz możliwość korzystania z posesji z tym jednak zastrzeżeniem, iż Goście nie są upoważnieni do korzystania z budynków gospodarczych ani z maszyn gospodarczych i zaleca się zachowywanie dystansu od wolnostojących maszyn gospodarczych lub ich pozostałości.

4.                Parking znajduje się na terenie posesji.

5.                Jeżeli liczba gości jest wyższa niż wcześniej ustalono gospodarze mają prawo do:
– odmówienia przyjęcia dodatkowych osób,
– wypowiedzenia  umowy ze skutkiem natychmiastowym.

6.                Goście nie mogą bez zgody gospodarzy, przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie dodatkowych osób.

7.                Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się hałaśliwie lub agresywnie gospodarze mają prawo wymówić pobyt w trybie natychmiastowym bez zwrotu opłaty za pobyt.

8.                Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Goście zakwaterowani w domu mają do dyspozycji klucz, który mają obowiązek zwrócić przed wyjazdem. Zgubienie klucza powoduje obowiązek poniesienia kosztu dorobienia klucza.

9.                Goście odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, których koszty mają obowiązek pokryć. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie. Szkody powinny być zgłaszane niezwłocznie po ich stwierdzeniu gospodarzowi.

10.             W domu, budynkach gospodarczych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i całkowity zakaz używania materiałów pirotechnicznych.

11.             W trakcie pobytu Gość samodzielnie utrzymuje porządek w zajmowanym domu.

12.             W Siedlisku obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 7:00 rano.

13.             Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres i na jego koszt.

14.             W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Siedlisko przechowa powyższe przedmioty przez okres miesiąca, a po upływie tego okresu Gospodarze mogą przejąć przedmioty na własność.

15.             Gospodarze akceptują obecność zwierząt posiadających aktualną książeczkę szczepień oraz po wcześniejszym uzgodnieniu. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Siedliska za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia. Zwierzęta nie mogą przebywać same w pokojach bez opiekuna. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Siedliska. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia.

16.             W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Gospodarz może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Siedliska Kondycja.

17.             Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie Siedliska pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. Korzystanie z „domku na drzewie”, huśtawek, piaskownicy itp. przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod opieką dorosłych. Rodzice powinni podczas zabaw asekurować dzieci przed upadkiem lub uderzeniem. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za zdrowie dzieci podczas zabawy na terenie Siedliska. 

18.             Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie grzałek elektrycznych, grzejników i palników gazowych i innych tego typu urządzeń nie stanowiących wyposażenia Siedliska. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

19.             Rozpalenie w piecach kaflowych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Gospodarza.

20.             Istnieje możliwość rozpalenia ogniska wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu. Drzewo do ogniska wliczone jest w cenie wynajmu.

21.             Goście opuszczający dom zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany.

22.             Goście korzystający z usług Siedliska zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

23.             Rezerwacji można dokonać kontaktując się drogą mailową: siedlisko.kondycja@gmail.com, lub telefonicznie  +48 693 324 954 (Małgorzata) i +48 503 077 600 (Konrad).  

24.             Potwierdzenie rezerwacji następuje w momencie wpłaty zadatku w kwocie ustalonej w ofercie, (która zostaje wysłana do Gościa droga mailową), chyba że strony postanawiają inaczej – ale wtedy wszystkie postanowienia mają taki sam skutek jak wpłata zadatku. 

25.             W ofercie przedstawionej dla Gościa zawarta jest kwota całego pobytu, kwota zadatku oraz termin jego wpłaty. Jeżeli zadatek za pobyt nie zostanie wpłacony w wyznaczonym terminie, rezerwacja nie obowiązuje. 

26.             Pozostała należność za pobyt pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji. W przypadku późniejszego przyjazdu Gościa, lub wcześniejszego opuszczenia Siedliska płatność nie ulega zmianie i jest taka, jak zostało to określone podczas dokonywania rezerwacji.

27.             W przypadku rezygnacji z przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi.

28.             O potwierdzeniu rezerwacji Gospodarze poinformuje drogą mailową.

29.             Wnosząc przedpłatę w formie zadatku Gość równocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu w gospodarstwie agroturystycznym „Siedlisko Kondycja”, i akceptuje go w całości.

30.             W przypadku nie pojawienia się gościa pierwszego dnia, bez wcześniejszego uprzedzenia, Gospodarze zostają zwolnieni z obowiązku udostępnienia Siedliska bez zwrotu zadatku.

31.             Istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji w miarę dostępności.

32.             Gospodarze uprawnieni są do wejścia na teren posesji oraz do domu w przypadku wystąpienia szkody w mieniu lub na osobie, a także w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, zagrożenia wystąpienia szkody, co w szczególności dotyczyć może przypadków zadymienia, przecieków hydraulicznych, nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji lub urządzeń elektrycznych, a nadto w przypadku interwencji policji lub naruszenia niniejszego regulaminu, w tym w zakresie ciszy nocnej.

33.             Na terenie Siedliska obowiązuje segregacja odpadów, a brak jej przestrzegania wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia właściwej opłaty.

34.             Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez  Siedlisko Kondycja, Kondycja 1, 16-040 Gródek dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Siedlisku Kondycja. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

35.             W związku z pozyskaniem danych osobowych Gości, Gospodarze informują, iż:

1) podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe jest Małgorzata Sewestian - Pieśniak, adres: Kondycja 1, 16-040 Gródek, tel. 693 324 954, email: siedlisko.kondycja@gmail.com;        

2) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;           

3) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w wykonywaniu niniejszej umowy i jej konsekwencji, tj.: (a) podmiot, którym Gospodarz będzie posługiwał się przy obsłudze umowy, (b) prawnik – w celu udzielenia ewentualnej pomocy prawnej przy realizacji umowy;         

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do pełnego wykonania umowy, w tym realizacji roszczeń przysługujących w związku z wykonywaniem umowy;          

5) Gościowi przysługuje prawo do uzyskania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane przez Gospodarza i dostępu do tych danych;            

6) Gościowi przysługuje prawo do informacji o: (a) celach przetwarzania danych osobowych; (b) o odbiorcach (w tym kategoriach odbiorców), którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; (c) okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu;        

7) Gościowi przysługuje prawo do: (a) sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe; (b) żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeśli został zrealizowany cel, dla których zostały zebrane; (c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji kwestionowania prawidłowości tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub zbędności danych osobowych lub ich przetwarzania niezgodnie z prawem, a Gość nie wyraża zgody na ich usunięcie; (d) otrzymania danych osobowych udostępnionych Gospodarzowi i ich przesłania innemu administratorowi danych osobowych, wskazanego przez Gościa; (e) wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.

 

REGULAMIN_POBYTU_W_AGROTURYSTYCE_„SIEDLISKO_KONDYCJA”_2020.pdf Dodaj komentarz


Dodaj

Pozdrawiamy i życzymy spokojnego pobytu Gospodarze Małgorzata Sewestian-Pieśniak i Mariusz Pieśniak Konrad i Justyna Sewestian
© 2013-2020 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl